Su arıtımında son söz...+90 252 358 69 60

ÜRÜNLER / EVSEL ve ENDÜSTRİYEL ATIKSULAR


Genel olarak atıksuları iki grupta toplayabiliriz.

1- İnsanların kullanımı sonucu meydana gelen atıksular. Bu tür atıksular evsel atıksulor olarak odlandınlmaktadır.
2- Fabrikalar ve sanayi kuruluşları tarafından işletme sırasında kullanılan sular ise endüstriyel atıksular olarak adlandırılmaktadır.


Evsel otıksular, daha yavaş tesirli miktar olarak fazla, endüstriyel atıksular ise miktar olarak az olup etkileme yönünden daha tesirlidir. Evvel atıksular Askıda, koloidal ve çözünmüş halde organik ve inorganik maddeler ihtiva eder. lklimsel şartlar, Insanların yaşam standartları ve kültürleri atıksu karakteristiğini önemli ölçüde etkiler. Evsel atıksu arıtma sistemlerinin tasarımında en önemli etken sisteme gelen kirlilik konsantrasyonudur.

Atıksu Cinsi "Evsel Atıksu" ise önce proses belirlenmelidir. Uygulanacak arıtma şekli yalnızca biyolojik arıtma tesisidir.

Atıksulann antılmosındoki amaç; Atıksu içinde bulunan BOİ, AKM, KOİ, mikroorganizmalann toksik maddelerin, emülsiye olmuş ve biyolojik bozulmaya uğramış maddelerin miktarını azaltmak ve atıksuyun çevreye vereceği zararı ortadan koldırmaktır.

Suyun kıt olduğu günümüzde suyun geri kazanılması çok önemli bir faktördür. Biyolojik atıksu arıtma tesisinde antılan evsel atık sular, antıldıktan sonra tuvalet sifon suyu ve bahçe sulamada tekrar kullanılabilir.

Endüstriyel alıksulann arıtma yöntemleri ise sanayinin türüne ve işletme şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Endüstriyel atıksular için arıtma tesisi tasarlanırken endüstriyel atıksuyun karakteristiği göz önüne alınarak sistemin tosarlanması gerekmektedir.

Aynı daldaki endüstrilerde bile, kullanılan hammaddelerin ve uygulanan proseslerin farklılığı, diğer birçok faktörle birlikte çıkan atıksuyun yapısında farklılıklar oluşturmaktadır. Endüstiyel atıksu arıtma tesisinin yöntemi belirlenirken ntıksu muhteviyotı, suyun debisi ve kirlilik yükü çok önemlidir.

Bazı Endüstriyel atıksular kimyasal, bazı sular biyolojik, bazıları ise kimyasal + biyolojik arıtma yöntemleri ile ontılmaya uygun olabilir. Endüstriyel atıksu arıtma prosesine karar vermeden önce atıksu numuneleri ile birkaç kez ön laboratuar çalışması(antılabilirlik) yapılmalı ve sonuçlarına göre kimyasal arıtma, biyolojik arıtma veya her ikisi müşterek olan antma prosesi olup olmadığına karar verilmelidir.

Atıksuların Antılma Yöntemleri

Fiziksel Arıtma Fiziksel Arıtmanın Amacı; atıksuyun içinde bulunan yağ, askıda yüzen madde ve katı maddelerin alınmasını sağlamaktır. Fiziksel Arıtma Yöntemlerinin uygulanması atıksuyun muhteviyatına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Fiziksel arrimonın mekanik ekipmanlan aşağıdaki gibi sınıflandirabiliriz.

1. Kaba, İnce lzgaralar
2. Otomatik Elekler
3. Manuel Elekler
4. Öğütücüler
5. Kum Tutucular
6. Yağ Ayıncılar
7. Flotasyon
8. Ön Çöktürme Havuzu

Kimyasal Arıtma
Fiziksel Arıtma işleminden geçmiş olan otıksu karakterine göre kimyasal antmaya alınır. Kimyasal arıtma genellikle otıksulonn içinde bulunan askıdaki ve çözünmüş maddeler ile ağır metallerin alınması için sadece kimyasal antmaya ihtiyaç duyan atıksular için ve gerektiği takdirde arıtma tesisi çıkışında suyun berrak istenmesi deşarj değerlerinin daha düşük olması için biyolojik arıtma ile birlikte kullanılır. Kimyasal Arıtma Üniteleri aşağıda sirolanmıştır;
1. Reaksiyon Havuzları
2. Reaksiyon Kanştıncıları
3. Kimyasal Madde Hazırlama Tankları
4. Kimyasal Dozlama Pompaları
5. Reaksiyon Kontrol Ekipmanları
6. PH metre, Redoks Metre vs.

Kimyasal Arıtma
Sisteminde reaksiyonlann oluşması için sisteme kimyasal maddeler eklenmektedir. Kimyasal maddelerin kullanım amaçları suyun muhteviyatına ve atıksuyun karakterisazyonuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle otıksu arıtma sistemlerinin tosarlonması işletmeye alınması ve kontrol edilmesi çevre mühendisi kontrolünde olmalıdır. Biyolojik Arıtma Sitelerden, yerleşim birimlerinden, sanayi kuruluşlarından kaynaklanan emel atıksulor biyolojik arıtmaya tabii tutulur. Ayrıca sanayileşme sonucu oluşan endüstriyel atıksular fiziksel ve kimyasal arıtma işlemini tamamladıktan sonra demi parametrelerinin sağlanması için biyolojik arıtma işlemine tabii tutulur. Bazı Endüstriyel afiksular ise fiziksel arıtma işleminden sonra direk olarak biyolojik arıtma işlemine tabii tutulur. Çeşitli biyolojik arıtma yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar Sırasıyla;
1. Aktif Çamur Sistemi
2. Tam Kanşımlı Aktif Çamur Sistemi
3, Kademeli Havalandırma
4. Kontakt Stabilizasyon
5. Kesikli
6. Uzun Havalandırma
7. Oksidasyon Hendeği
8. Damlatmali Filtre